Kælderen

Kælderen er til bug for alle beboere og kan frit benyttes, så længe man husker at rydde op efter sig selv

Lyset slukker ikke automatisk. Så husk selv at slukke

Midtergangen i kælderen må ikke bruges som reservekælderrum. Mangler du midlertidig plads til store genstand, kontakt da bestyrelsen

Kælderrum

Til hver lejlighed hører der et kælderrum. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at opbevare ting uden for kælderrummet. De små gange foran kælderrummene kan benyttes til midlertidig opbevaring. Dine ting skal være mærket med navn, lejlighedsnr. og dato for, hvornår tingene fjernes igen

Der hører en hængelås med til kælderrummet, der har samme nøgle som din lejlighed. Kælderrummet skal være tømt og rengjort ved fraflytning


Tørrekælder

Tørrekælderen er til brug for alle beboere. Det er hver enkelt beboers ansvar at efterlade tørrekælderen ryddelig efter brug. Det er ikke tilladt at efterlade vinduerne i tørrekælderen åbne over natten

Cykler

Cykler skal stilles på cykleparkeringspladsen eller i cykelkælderen. Det er ikke tilladt at parkere sin cykel på forsiden af huset. Cykler skal placeres hensynsfuldt i forhold til parkerede biler på parkeringspladsen

Affald

I andelsforeningen har vi almindelig affaldssortering. Dvs. vi har en række specialcontainere opstillet. Neden for kan du se, hvor du deponerer dit affald

Almindeligt husholdningsaffald kommes i de store containere i indelukket på parkeringspladsen. Låget på containerne skal altid holdes lukket så der ikke tiltrækkes rotter

Aviser og papir kommes i aviscontaineren. Denne forefindes ligeledes i i indelukket på parkeringspladsen

Pap foldes og kommes papcontaineren. Denne er placeret uden for indelukket på parkeringspladsen

Batterier Der er opstillet en container til batterier ved affaldscontainerne

Flasker kan afleveres på den anden side af gaden, på hjørnet mellem Frederikssundsvej og Peter Ipsens Allé

Storskrald kan afleveres i storskraldsrummet i kælderen. Når rummet er fyldt bestilles en storskraldscontainer. Det er ikke tilladt at smide andet end storskrald i dette rum. Tøj, elektronik, madrester, køkkenaffald, papirer, aviser og reklamer, flyttekasser, kemikalier, malerrester etc. skal afhændes på anden vis. Når rummet er fyldt bestilles en storskraldscontainer hos kommunen. Alle beboere hjælpes med at tømme rummet

Haveaffald deponeres i højre hjørne af parkeringspladsen. Når det er tiltræng bestilles der en container til haveaffald hos kommunen


Have

Vi har borde og bænke i haven for ejendommens beboere pas på dem. Der findes endvidere en grill i det lille rum med græsslåningsmaskinen

Haveredskaber findes i TDC-rummet. Rummet skal holdes ryddeligt, da servicefolk skal kunne komme til elevatoren


Græsslåning

I flg. Husordenen skiftes hver lejlighed til at slå græs en gang om ugen i sommerhalvåret.
Der forefindes en liste på hovedtrappen og på hjemmesiden, hvor det er anvist, hvornår hver enkelt lejlighed skal slå græs.
Man kan til en hver tid bytte eller sælge sin græsslåning til en anden lejlighed. Det er hver enkelt lejligheds eget ansvar at finde en, at bytte eller sælge til. Prisen for dette aftales internt.
Det koster 300 DKK i bøde ikke at udføre sin græsslåning

Trapper

Trapperne i huset er fællesarealer. Trappearealerne skal holdes ryddelige og let fremkommelige, da de er flugtveje i tilfælde af brand

Trappevask

Hovedtrappen vaskes en gang om ugen. Denne tjans går også på tur mellem alle andelshavere.
Der forefindes ligeledes en liste på hovedtrappen, hvor det her er anvist, hvilken lejlighed, der har trappevask hvornår.
Denne tjans kan på samme måde byttes eller sælges, og det koster ligeledes 300 DKK i bøde for ikke at udføre trappevask.
Vask af bagtrapperne aftales individuelt af brugerne af disse – dvs. de lejligheder, der har adgang til trappen fra deres lejlighed

Arbejdsdage

Alle beboere kan tage initiativ til arbejdsdage. Bestyrelsen fastsætter endvidere datoer for arbejdsdage. Hver lejlighed skal som minimum deltage i én arbejdsdag om året. Deltager man ikke i disse koster det 300 DKK at udeblive

Parkering

Foreningen råder over en række private parkeringspladser. Det er muligt at skrive sig op til en parkeringsplads. Disse tildeles af bestyrelsen. Andelshavere vil have fortrinsret til disse frem for fremlejere

Privat fest

Du er ikke alene, så når du skal holde fest – så skal du lige enten sende en mail rundt, eller sætte et opslag op på opslagstavlen
Efter festen skal cigaretskodder og andet affald fjernes fra trapper og foran hoveddør

Nøgler

Der er 3 nøgler til hver lejlighed samt en lås til kælderrum
Nøglerne duer til alle udvendige døre samt lås til kælderrum
Se endvidere regler for brug af A-nøgle
Ekstra nøgler Herlev Nøgleservice (kontakt formidles af bestyrelsen) og betales for egen regning

Navneskilte

Navneskilte på hovedtrappen er ens. Ved indflytning bestiller bestyrelsen et navneskilt med efternavn/e
Porttelefon og postkasse vil også automatisk blive rettet ved indflytning

Husdyr

Der må holdes husdyr i ejendommen så længe det enkelte dyr ikke er til gene for de øvrige beboere

Specifikke ansvarsområder

Hver enkelt andelshaver har nogle specifikke opgaver. Disse står beskrevet på en særskilt liste, der administreres af bestyrelsen.
Den specifikke andel er forpligtet til at udføre disse opgaver og har således det endelige ansvar for at sidde udføres.
Opgaverne aftales i samarbejde med bestyrelsen og på beboermøder