Forside

Bygninges historie

Faciliteter

Vedtægter

Ledige lejligheder

For beboerne

Galleri Kontakt

 

 

Povl Fechtels hospital

 

Povl Fechtel

Poul Fechtel var møntmester i København under Christian 3. og Frederik 2. fra 1541 til 1565. De Hamborger Sjæleboder stiftes af møntmester Povl Fechtel og får sin plads på møntens (tidl. Sankt Klare Klosters) grund (nuværende gadenavn Sjæleboderne). Povl Fechtels Hospital flyttedes ved Brøndstrædekvarterets nedrivning 1908 til Frederikssundsvej . "Sjæleboder", friboliger for fattige, oprettet af velhavende for deres sjæls saligheds skyld, fandtes fra katolsk tid flere steder i byen.

 "(...) Møntmestervej i Københavns nordvestkvarter går parallelt med Frederikssundsvej fra Peter Ipsens Allé til Tomsgårdsvej og er derfra videre forlænget til Sokkelundsvej. Til den tilsvarende del af Frederikssundsvej flyttedes og omdannedes i begyndelsen af det tyvende århundrede den af Frederik II's møntmester Poul Fechtel grundlagte gamle stiftelse, nu under navnet Poul Fechtels Hospital. Efter ham er den forhen benævnte Tomsgaards Tværvej, nu Møntmestervej, men uden navns nævnelse omkring 1932, blevet opkaldt. Da et antal nyanlagte veje skulle navngives, valgte man, at de skulle erindre om gamle stillingsbetegnelser, hvoriblandt nævnes Rentemestervej og Birkedommervej. Man huskede også den gamle møntmester, som fik den vej, der er nærmest stiftelsen." (Kilde: http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/fechtel.htm)  

 

 

Hospitalet/sjæleboderne

Fechtels Hospital eller de Hamborger Sjæleboder i København er stiftet i 1570 af Povl Fechtel, der var møntmester under kong Christian III. Han var indvandret rimeligvis fra Hamburg i Frederik I’s dage og tog ophold i Helsingør, hvorfra han i 1536 blev kaldet til København for at overtage posten som møntmester i den af kong Christian III oprettede mønt i den nedlagte Skt Clare Kirke paa hjørnet af Møntergade og Gammelmønt. Han blev i denne stilling indtil 1565, da Kongen takkede ham for "tro tjeneste og godt regnskab". Fechtel var en efter datidens forhold en velstående mand, således at han endog kunde låne Byen penge, og han blev meget gammel. Han levede endnu i 1590, men hans dødsår kendes ikke. I 1570 opførte han på en af Kong Frederik II skænket grund ved Skt. Clare Kirke nogle boder for fattige husarme, der snart kaldtes "Povl Fechtel’s Boder", "Mønterboderne" eller "Hamborgerboderne". Fechtel skænkede en kapital af 3000 rigsdaler til sin stiftelse, hvilke penge stod på rente hos Magistraten i Hamburg, og han bestemte, at den til evig tid skulle bestyres af medlemmer af hans familie, som desuden har forret til indlæggelse. “Hamborgerboderne” kom derfor aldrig ind under det almindelige fattigvæsen og er det ej heller den dag i dag. De lå indtil 1908 på deres oprindelige plads (Møntergade 28), om end der i tidernes løb var bortsolgt betydelige stykker af grunden. Senest i 1732 var der blevet opført nye bygninger for Stiftelsen. I 1908 flyttede den ud i sin nyopførte bygning på Frederikssundsvej 78 A. Stiftelsen har fribolig for 22 samt 9 leje-lejligheder, der fører over til friboligerne. En skuepenge. hvoraf der findes et eksemplar i guld og et i sølv i den kongelige møntsamling, har bevaret Fechtel's træk for efterverdenen. (Kilde: Salmonsens Konversations Leksikon bind 7 side 828 (1918))

 

I dag er de 22 friboliger og 9 lejeboliger omdannet til de 16 andelsboliger.